Przetwarzanie danych osob.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


W związku z wejściem w życie nowych regulacji o ochronie danych osobowych zwanych RODO zapewniamy Państwa, że ochrona Państwa danych osobowych w zgodzie z przepisami prawa jest dla nas priorytetem i podlega najwyższym standardom bezpieczeństwa i jednocześnie informujemy co następuje:


Administratorem Państwa danych jest :
Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Airpol Sp. z o.o.

ul. Nieszawska 15c
61-021 Poznań, Polska


W sprawach związanych z ochroną danych możecie się Państwo z nami kontaktować pod adresem airpol@airpol.com.pl


Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:

- Zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktowaniem się z Klientem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
- Rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
- Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych).
- Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
- Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność).
- Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy prowadzone mogą być przez inne podmioty na podstawie posiadanych zgód).


Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularzy kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularzy kontaktowych lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności).


Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
- bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
- organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
- podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność.


Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

- Dokumenty rozliczeniowe - księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
- Dokumenty związane z rękojmią - dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
- Dane dla celów marketingowych - w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu do czasu wniesienia sprzeciwu.
- Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego - przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.


Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).


Ponadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów.

Wróć