Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy

2016-12-15


Szanowni Państwo,


w związku z planowaną realizacją projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr POIR.03.02.02-00-0608/16, III oś priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, składamy zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy

  • poziomego centrum obróbkowego,
  • tokarki sterowanej numerycznie,
  • uniwersalnej wieloosiowej tokarki CNC.


W sytuacji wyłonienia projektu do dofinansowania będzie on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Ofertę należy składać w terminie od dnia 15.12.2016 r. do dnia 19.01.2017 r.:

- na adres e-mail airpol@airpol.com.pl,

- osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową/kurierem (decyduje data wpływu) na adres:

Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Airpol Sp. z o.o. ul. Nieszawska 15, 61-021 Poznań


Ofertę należy złożyć w języku polskim lub angielskim na wzorach stanowiących załączniki do przedmiotowego zapytania ofertowego na ww. adres.

Dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY


Na wszelkie pytania związane z przedmiotem zapytania ofertowego odpowiedzi udziela Główny Technolog p. Eryk Mól, e-mail e.mol@airpol.com.pl tel. 61 650 45 85Wróć